Már hallottad a hangját. Ez volt az a belsõ vezetés, aminek a nyomán Hozzá mentél. Jézus mindig mindent megbeszélt Mennyei Atyjával („Sok beszélni és ítélni valóm van felõletek: de igaz az, a ki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, a miket tõle hallottam. Nem vették észre, hogy az Atyáról szól nékik. Mondta azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok. És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek.” János 8:26-29) Nekünk is ezt kell tennünk! Isten hangját hallani minden keresztyén alapvetõ joga. Isten hangja meghallásának néhány lehetséges módját tartalmazza a következõ felsorolás:

1. Ne komplikáld túl a vezetés kérdését! Ha valóban kedvesek akarunk lenni számára, és engedelmeskedni akarunk Neki, az a nehéz, hogy ne halljuk meg Isten hangját! Isten megígérte, hogy vezetni fog, ha alázatban maradunk. (Az embernek elméje gondolja meg az õ útját; de az Úr igazgatja annak járását. Pb. 16:9)
A következõ három egyszerû lépés segít abban, hogy halljuk Isten hangját:
• Helyezd magad Isten uralma alá! Kérd, hogy némítsa el saját gondolataidat, vágyaidat, elképzeléseidet, mások véleményét; mindent, ami betöltheti elmédet. (2. Kor 10:5, Pb. 3:5-6)
• Állj ellen a gonosznak! Ha megpróbálna becsapni, használd Jézus Krisztus hatalmát, hogy az némítsa el az ellenség hangját. (Jk 4:7, Ef. 6:10-20)
• Várd Isten válaszát! Tedd fel a kérdésed és várj! Szeretõ Mennyei Atyád szólni fog hozzád. (Ján 10:27, 2. Móz. 33:11)
2. Engedd, hogy Isten úgy szóljon hozzád, ahogy akar! Ne próbáld Isten befolyásolni abba az irányba, amelyik vezetési forma neked szimpatikusabb! Te szolga vagy, Õ az Úr! (1. Sám 3:9) Alázatos szívvel figyelj! Az alázatos figyelés és hangjának meghallása között közvetlen kapcsolat van.
Az alábbi eszközöket használja Isten, hogy szóljon hozzád:
• Az Ige (Zsolt 119:105)
• Hallható hang (2. Móz 3:4)
• Álom (Mt 2)
• Látás (Ésaiás 6:1, Jel 1:12-17)
• Belsõ halk, szelíd hang (Ésaiás 30:21) stb.
3. Vallj meg minden bûnt! Fontos a tiszta szív ahhoz, hogy meghalljuk Isten hangját! (Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram. Zsolt 66:18)
4. Használd a fejsze alapelvet! Ezt a kifejezést a 2. Királyok 6. része alapján alkottuk. Ha eltévedtél, menj vissza oda, ahol utoljára tisztán hallottad Isten hangját, és engedelmeskedj! A kérdés; megtetted-e, amit Isten utoljára mondott neked?
5. Kérj személyesen önmagad számára vezetést Istentõl! Isten használhat másokat is, hogy megerõsítse számodra a vezetését, de veszélyes mindig másokra támaszkodni a vezetés kérdésében! (1. Kir. 13)
6. Ne beszélj addig másoknak arról, mit mondott neked Isten, amíg Õ meg nem engedi! Lehet, hogy egy ideig várnod kell. A várakozás megóv attól, hogy beleess az alábbi csapdák valamelyikébe: (A) BÜSZKESÉG, (B) FÉLREÉRTÉS (C) Az ISTENI IDÕZÍTÉS és MÓDSZER szem elõl tévesztése (D) ZAVARKELTÉS. Meg kell várni, míg mások szíve is készen lesz. (Lk 9:36, Préd 3:7, Mk 5:19)
7. Alkalmazd a három Bölcs módszerét! Ahogyan a három bölcs külön-külön megtalálta és követte a csillagot, és mindhárman Jézushoz jutottak. Isten felhasználhat másokat megerõsítésül. (2. Kor 13:1)
8. Óvakodj a hamisítványoktól! Csak értékes dolgokat van értelme hamisítani. A Sátán igyekszik Isten minden módszerét hamisítani – utánozni. (Csel 9:9-11, 2: Móz. 7:22) (Sorsvetés – „purim”, kártyavetés, szeánsz, csillagjóslás stb.)
9. Az emberek ellenállása is lehet Istentõl való vezetés! (Csel 11:10-14) AYWAM esetében mi is késõbb láttuk meg, hogy ami elõször korlátozásnak tûnt a saját felekezetünk részérõl, az tulajdonképpen Isten akarata volt, aki szélesebb körû misszióra irányította figyelmünket. Ebben az esetben pedig nagyon fontos volt a teljes Istenre hagyatkozás. (Dán. 6:6-23, Csel 4:18-21)
A lázadás soha nem Istentõl származik, de elõfordul, hogy Isten azt kéri tõled, szakadj el vezetõidtõl, nem lázadó módon, hanem az Õ terve szerint! Bízz Istenben, hogy Õ megmutatja neked a különbséget a kettõ között.
10. Isten minden gyermekének személyre szabott szolgálata van. (1. Kor 12, 1.Pt 4:10-11,, Róma 12, Ef. 4 3:5-6) Minél jobban törekszel arra, hogy minden részletre elkérd Isten akaratát, annál jobban tudod végezni a szolgálatodat, annál erõsebb leszel elhívásodban. A vezetés nem játék, hanem komoly dolog. Kérdezzük Istent, mit és hogyan tegyünk! Istennek az az akarata, hogy a megfelelõ helyen, a megfelelõ idõben a megfelelõ embereknek, megfelelõ sorrendben, helyes vezetés alatt, a megfelelõ módszerekkel és helyes indulattal a megfelelõ dolgokat mondjuk és tegyük!
11. Ha gyakorolod ebben magad magad, egyre könnyebben felismered majd Isten hangját. Ez olyan, mint amikor felveszed a telefont, és megismered a barátod hangját… megismered, mert sokszor hallottad már. Figyeld meg a gyermek Sámuelt és Sámuelt idõs korában! (1.Sám. 3:4-7, 8:7-11, 12:11-18)
12. A legfontosabb feltétel, hogy az Úrral jó legyen a kapcsolatunk! Isten nemcsak mindenható, hanem nagyon személyes Isten is. Ha nem beszélgetsz vele, akkor nem is vagy vele kapcsolatban.
AZ IGAZI VEZETÉS, EGYRE KÖZELEBB KERÜLNI VEZETÕNKHÖZ –
–    ahogyan Darlene, a feleségem megfogalmazta.
Ha figyelünk Rá és engedelmeskedünk Neki, mikor szól hozzánk, egyre jobban megismerjük az Urat. Ez nagyon boldoggá teszi Isten szívét.
„Az Úr pedig beszélt Mózessel színrõl színre, a mint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatért, az õ szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból. (2. Mózes 33:11) Valaki azért hallja én tõlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kõsziklára építette az õ házát: ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dõlt össze: mert a kõsziklára építtetett. És valaki hallja én tõlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát: És ömlött az esõ, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. (Máté 7:24-27)

Részletek a „Valóban Te mondtad Uram” c. könyvbõl